خال کوبی های قبیله ای

The single most requested tattoo design. The most popular tribal designs are Maori, Haida and Polynesian designs. There is also great interest in Native American tattoo designs.

read more

خورشید خال کوبی های کشتار

Moon Tattoo - Femininity, Harvest The sun is equally symbolic like the heart. The sun has been representing birth, life, and positive energy since ancient times. It also signifies vigor, vitality, power and courage.

read more

خالکوبی ستاره

The star is a tattoo symbol popular with both men and women, and the Nautical Star tattoo design has gone through a strong revival

read more

معنی شیر خال کوبی های کشتار

می باشد خالکوبی شیر معانی بسیاری وجود دارد. افرادی که برای خال کوبی شیر انتخاب کردن می خواهند برای به دست آوردن قدرت در زندگی خود. این است که عمدتا به بیرون دادن سیگنال از قدرت و اقتدار. آیا می خواهید بیشتر بدانید در مورد چه چیزی خالکوبی شیر معنی? سپس اجازه دهید من آن را برای شما توضیح در جزئیات کمی بیشتر.

read more

فرشته خال کوبی

Angel tattoo designs are used by men and women alike. These tattoo designs are very popular these days. تعدادی از طرح های خالکوبی فرشته وجود دارد و هر کدام از آنها دارای معانی خود را. Men and women chose to get these tattoos as a symbol of their religious devotion. Angels are normally found in almost all religions. St. Michael, the archangel slaying Satan, is one of the very famous and popular body art piece. These tattoos are made on any part of the body including arms, forearms, شانه, قفسه سینه, پاها, پشت و کمر. خالکوبی فرشته نمادین به مردان اغلب. Men who are extremely fond of women are said to wear these tattoos. However, as there are angel tattoo designs for men, there angel tattoo designs for women as well. You may wish you learn more on angel rib tattoos. Read further for the history of angel tattoos and more about angel tattoo designs.

read more

چه خالکوبی در مورد شخصیت آشکار

روانپزشکان از مرکز میشیگان برای روانپزشکی قانونی مورد بررسی قرار 36 بیماران مرد, و یک ارتباط بین خالکوبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی. بیشتر, این روانپزشکان نشان داد که اقدام به خودکشی, سوء مصرف مواد, و سوء استفاده جنسی ممکن است در بیماران روانپزشکی پزشکی قانونی با خالکوبی شایع تر است.

read more

چرا مردم پر سر و صدا, در هر صورت?

To understand the “piercing psychology” you have to remember that it’s just - و مهمتر از همه - آرایش است. این است که, what motivates people to put this earring is the desire to beautify one’s body in order to produce certain impression or create an image. Yet, there are some other reasons, aside of those to make one’s body more appealing.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه