چرا مردم پر سر و صدا, در هر صورت?

To understand the “piercing psychology” you have to remember that it’s just - و مهمتر از همه - آرایش است. این است که, what motivates people to put this earring is the desire to beautify one’s body in order to produce certain impression or create an image. Yet, there are some other reasons, aside of those to make one’s body more appealing.

read more

چگونه برای انتخاب پر سر و صدا

Body piercing has been around since time immemorial. It was intended to make the person look fearsome, پیروز, و یا زیبا. این روزها, سوراخ کردن بدن است تنها در مورد مد و یا چگونه آن را در فرد به نظر می رسد

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه